Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Velkoplošná deratizace 20.10,26.10.,4.11.2020
10 11
12
Poslední letošní moštování ve Vyskytné n. J: v sobotu 24.10. od 8h. Objednání: 608 538 143
13 14 15 16 17 18
19 20
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020 do odvolání
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Vyskytná nad Jihlavou > Zajímavosti a turistika > Hornický hrádek ze 13. století

Hornický hrádek ze 13. století

Opevnění typu motte , poblíž skládky odpadů mezi obcí Plandry a Vyskytná n/Jihlavou    - zařazení na  seznam nemovitých kulturních památek

V roce 2004 byl publikován první odborný článek týkající se zajímavého opevnění v jihovýchodní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou. Vzhledem k tomu, že v současnosti (v roce 2008)probíhají jednání o prodloužení nedaleko provozované skládky odpadů (po rozšíření by vzdálenost této skládky od tohoto objektu byla pouhých 150m), žádá se o záchranu této ojedinělé lokality a to zápisem do seznamu nemovitých kulturních památek kraje Vysočina.                                                                                                                           

Na úvod je třeba zdůraznit, že jde prozatím o jedinou památku tohoto druhu v celém historickém jihlavském rudním revíru a navíc ležící při doposud zachovaném vodním náhonu z roku 1315, který sloužil k pohonu vodotěžných strojů v dolech ve Starých Horách u Jihlavy. Pominout nelze ani skutečnost, že jižně od tohoto opevnění zachytil archeologický průzkum prováděný Muzeem Vysočina v Jihlavě existenci hutě na zpracování vytěžené stříbronosné rudy a tím nepřímo potvrdil, že v opevnění bylo ukládáno stříbro před odvozem do mincovny v Jihlavě. Průzkum pak datoval vznik opevnění do druhé poloviny 13. století. Nutno ještě uvést, že tato nevelká fortifikace byla zprvu nazvána hornickým hrádkem, nejnověji pak názvem motte, a bude jí věnována samostatná pozornost na semináři Stříbrná Jihlava v září tohoto roku.                                                        

Půdorysem lze tuto nově objevenou fortifikaci mezi obci Plandry a Vyskytná nad Jihlavou přirovnat ke známé fortifikaci ve Štítkách na Želetavsku, kde dolování probíhalo kolem r. 1257. Přitom jádrem obou opevněných lokalit je kruhová plošina o průměru 26-30 m, oproti dnu příkopu převýšená o 2 až 4 m. Zatím co akropoli ve Štítkách obepíná dvojice soustředných příkopů a valů, zčásti již odstraněných, akropoli ve Vyskytné ohraničuje jediný příkop. Šířka příkopů kolísá mezi 5 až 8,5 m. Opevnění ve Štítkách bylo interpretováno jako „určitý opevněný útvar související s organizací těžby zlata v oblasti, eventuelně ochranou a soustřeďováním nebo zpracováním vytěžené suroviny“ (Měřínský 1984).                                                                                            

Opevnění v této lokalitě bylo nazýváno v minulosti Burgštadl (Burgstadel, Burgstodl). Nachází se v mírném zalesněném svahu nad pravým břehem Bělokamenského potoka. Kruhový půdorys opevnění má celkový průměru 26 m a hloubka příkopu se pohybuje kolem 1 až 1,5 m, šířka kolem 5 m. Centrální vyvýšená plocha akropole dosahuje výšky 4 m nad dnem příkopu. Větší bezpečnost zajišťovala zřejmě palisáda kolem okraje centrální plošiny a vnějšího okraje příkopu.               

Náznak jakéhosi pravoúhlého půdorysu v této lokalitě zmínil německý historik Altrichter (1920). Jednalo se o právě probádané místo stranou motte, kde se zřejmě nacházela huť. Odpovídají tomu i nálezy většího množství střepů, hřebíků a strusky. Před léty byla tato lokalita považována za vojenské opevnění zbudované zde v letech 1842-3, kdy kolem Vyskytné probíhaly velké manévry 8. moravského pěšího regimentu z Jihlavy.                                                                                    

K motte se váže místní pověst o zlém rytíři sužujícím zdejší lid, kterou zaznamenal v r. 1919 a publikoval o rok později vyskytenský kronikář A. Siegl (1920). Poté byla ještě několikrát zveřejněna (Altrichter 1920 a 1931). Z textu pověsti se dozvídáme, že opevnění se říkalo Burgstadel, kdysi také Heustadel, protože prý na ní stávala kamenná stavba seníku, z jehož zříceniny byly kdysi postupně všechny kameny odneseny. Již zmíněný kronikář Siegl při popisu zdejší krajiny v kronice Vyskytné zmínil hluboký úvoz směřující od Folthöferova kříže k poloze „Burgstadel", aniž by o ní uvedl nějaké další podrobnosti (SOkA Jihlava, OÚ Vyskytná nad Jihlavou, Gedenkbuch der Gemeinde D. Giesshübl, str. 15: zápis z r. 1928).                                                                               
Katastrální plán Dorffes Taitsch Güsshibel (Vyskytná n. J.) z roku 1780 zachytil v prostoru Burgstadlu malou, takřka okrouhlou parcelu čís.170, která náležela k usedlosti čp.1 ve Vyskytné. Za zmínku zde také stojí pomístní název „Bei Lamgruben" (U hubené stěny, jámy), jímž bylo označeno celé široké okolí kolem motte od severu k jihu, a dále pomístní název „Auff der ödung" (Na pustém).                                                                                                                    

Nedaleko od motte se vyskytují rozsáhlé stopy po těžbě stříbra. V těsné blízkosti pak probíhal podél obou břehů Bělokamenského potoka již zmíněný a publikovaný tzv. starohorský vodní náhon jdoucí od Böhmova mlýna pod Vyskytnou až do Starých Hor u Jihlavy. Výstavba náhonu byla podle listiny z roku 1315 datována do I. čtvrtiny 14. století (Laštovička  Vilímek Vosáhlo 1981).                                                                                                                         

Existenci Burgstadlu či motte můžeme proto hypoteticky také spojit s ochranou, eventuelně údržbou tohoto mimořádného vodního díla, které bylo právě v těchto místech posíleno vodami Bělokamenského potoka. Za tímto účelem byla zbudována v údolí tzv. retenční nádrž, po 700 letech dnes neznatelná, jejíž hráz se nacházela asi 150 m nad motte. Díky zalesnění se však dodnes dochovala podstatná část náhonové strouhy dlouhé asi 7,5 km.                                                

Naši žádost o zařazení na seznam nemovitých kulturních památek kraje Vysočina se zasílá v obavách, aby nedošlo k narušení či zničení této významné fortifikace v důsledku uvažovaného rozšíření stávají skládky odpadů, kterou v blízkém sousedství provozuje v současnosti firma ASA s.r.o. Dačice.       

Ladislav Vilímek                                                                                                           

Rounek 25                                                                                                                 

Vyskytná nad Jihlavou 588 41

Telefon: +420 567 276 336