animace animace animace animace animace
OBEC VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
Místní části: Jiřín, Rounek, Hlávkov
shadow
znak obce
Drobečková navigace

Co se u nás právě děje > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Obecní vyhlášky

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení záplavového území řeky Jihlavy.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1.2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Rounek.PDF

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2014.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1.2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF - zrušena k 31.12. 2015

Nařízení Státní veterinární správy.pdf

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy.PDF

Kalkulace na výpočet nákladů na 1m2 hrobové místa - hřbitov Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Obecně závazná vyhláška 4.2012 O místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF

Obecně závazná vyhláška 3.2012 Požární řád obce.PDF

Obecně závazná vyhláška 2/2012 (Zrušení regulačního plánu).PDF

Veřejná vyhláška - OOP Územní plán Vyskytná nad JIhlavou.PDF

Veřejná vyhláška - O vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.PDF

Závěr zjišťovacího řízení.PDF

Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací podle zák.č. 106.1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.PDF

Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za odpady.PDF

Obecně závazná vyhláška 6/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.PDF

Obecně závazná vyhláška 5/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů.PDF

Provozní řád KD Jiřín.PDF

Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici obce pro zadávání zakázek nespadajících pod zákon 137.2006 Sb. .PDF

Obecně závazná vyhláška 4.2011.PDF

Obecně závazná vyhláška 3.2011 o hospodaření s vodou.PDF - ZRUŠENA 16.5.2011

Vnitřní směrnice obce pro zakázky nespadající pod zákon 137.2006 Sb..PDF

Provozní řád KD Rounek.PDF

Řád veřejného pohřebiště Vyskytná nad Jihlavou.PDF

Obecně závazná vyhláška 2.2011.PDF - ZRUŠENA 23.1.2012

Obecně závazná vyhláška 1.2011.PDF

Upozornění na volné pobíhání psů.PDF

Vyhláška 1/2009 o místním poplatku ze psů.PDF

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon